Všeobecné obchodní podmínky

A.Všeobecné obchodní podmínky


Berte, prosím, na vědomí, že veškeré s námi uzavřené smlouvy podléhají našim Všeobecným obchodním podmínkám. Součást a obsah našich Všeobecných obchodních podmínkem jsou také:

(1) Všeobecné cestovní podmínky, doporučené rakouským Svazem cestovních kanceláří ve spolupráci s Výborem cestovních kanceláří Rady spotřebitelů (ARB 1992) ve znění novely Zákona o ochraně spotřebitele (BGBl. 247/93) a Zákona o odpovědnosti za vady (BGBI. I Nr. 48/2001)  a také

(2) následující doplňky  k Podmínkám OÖ Touristik GmbH.

B. Doplňující Podmínky OÖ Touristik GmbH

1. OÖ Touristik GmbH jako cestovní agentura a touroperátor
1.1. OÖ Touristik GmbH vystupuje u následujících cyklotras jako cestovní agentura:
Cykloturistika na německé části Dunaje (Donauursprung – Passau), na maďarské části Dunaje (Wien – Budapest), na Innu (Oberer Inn, Schweiz), u korutanských jezer, na Drau cyklostezce, v oblasti Tauern, na Mosel cyklostezce, u Bodamského jezera, v údolí Altmühltal, u mnichovských jezer, na Rhein cyklostezce (porýní), na Main cyklostezce, na cyklostezce Weser-, Lahn a Elberadweg, v oblasti Baltského a Severního moře, v jižním Tirolsku a v oblasti Elsass. Dále u všech cyklo&loď-zájezdů a mountainbike&loď-zájezdů v kombinaci s ubytováním na botelu, a také u mountainbike trasy okolo Innsbrucku.

1.2. U všech ostatních cyklotras vystupuje  OÖ Touristik GmbH jako touroperátor:
OÖ Touristik GmbH
Freistädter Straße 119
A-4041 Linz/Donau
Tel.: +43 (0)732/72 77 – 200
Zápis v obchodním rejstříku: 88092y
Zápis v Seznamu pořadatelů Ministerstva hospodářství: 1998/0129


1.3. Při rezervaci pobytů s cykloturistikou nebo pobytů na lodi, obdržíte s potvrzením rezervace také stornopodmínky.
1.4. Předmětné doplňující podmínky platí, pokud není uvedeno jinak,  pro činnost OÖTouristik GmbH jak ve smyslu cestovní agentury tak i jako touroperátora.

2. Platba
Jakmile dojde k přijetí platby na naše rakouské bankovní konto, bere zákazník na vědomí, že rakouské bankovní poplatky jdou na vrub OÖTouristik GmbH a zahraniční bankovní poplatky, v zemi zákazníka, platí klient.

 

3. Odstoupení od smlouvy zákazníkem• Navýšení ceny
3.1.Před nástupem cesty může zákazník kdykoliv od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy anebo zmeškaného nástupu cesty („No Show“), jsme oprávněni fakturovat následující poplatky (procentuelní vyjádření vztažené na celkovou částku k zaplacení):

    od 28. dne před nástupem cesty: 20%
    od 27. do 14. dne před nástupem cesty: 30%
    od 13. do 8. dne před nástupem cesty: 50%
    od 7. do 4. dne před nástupem cesty: 70%
    od 3. dne a při „No Show“: 90 %3.2. Cyklotrasy a přeprava lodí an Dunaji / Theodor Körner:
V případě navýšení cen dopravy či dopravních poplatků si vyhrazujeme právo na změnu již zveřejněných a potvrzených cen a sice do dvaceti dnů před nástupem cesty. Při navýšení cen o více jak 5 % je zákazník oprávněn zdarma odstoupit od smlouvy. Toto odstoupení od smlouvy  musí zákazník provést u OÖ Touristik GmbH  nejpozději do 72 hodin od obdržení informace o navýšení cen. Toto ustanovení  platí jako Zvláštní ustanovení dodatečně k části B bod 8.1. Všeobecných cestovních podmínek


4. Změna rezervace
Pokud dojde ke změně rezervace ze strany zákazníka do 28 dnů před nástupem na cestu, a to z důvodů, které my nemůžeme ovlivnit (změna termínu, změna cesty, délka pobytu, změna účastníků pobytu atd. ), fakturujeme zpracovatelský poplatek ve výši € 50,00 za rezervaci. Poté platí naše Storno podmínky dle odstavce 3.
Změnu rezervace lze provést jen na základě možností v jednotlivých případech, zákazník zde nemá žádny vliv na změnu rezervace. Nezávisle na tom platí Stornopodmínky konkrétního pořadatele cesty, pokud my samy nejsme pořadatelem.

5. Ručení
5.1. Za námi zprostředkované služby růčíme jen jako prostředník a to v rozsahu, který je popsaný v části A Všeobecných cestovních podmínek (1992).

5.2. Za veškeré škody – s vyjímkou škod na osobách – přebíráme zodpovědnost jako tour operator jen v případě, kdy jsme my anebo osoba, za kterou ručíme, škodu způsobili.

5.3. Nepřebíráme jakoukoliv zodpovědnost za neplnoleté osoby anebo osoby právně nezodpovědné. Tyto osoby se mohou účastnit cesty/pobytu jen za doprovodu odpovědné osoby. V každém případě musejí neplnoleté osoby u rezervace uvést údaje o osobě, která za ně nese zodpovědnost, v opačném případě je rezervace neplatná.

5.4. Dojde-li k poškození či ztrátě Vašich zavazadel (jeden kus na osobu, max. 20kg), ručíme jen v tom případě, že došlo k poškození naší vinou a toto poškození/ztráta nám byly neprodleně písemně nahlášeny, i pak jen do výše maximálně € 500,00 za zavadlo/osobu. Doporučujeme proto uzavření cestovního pojištění zavazadel.

6. Cestovní doklady: Spolupráce zákazníka
Pokud zákazník neobdrží svoje cestovní doklady včas před nástupem na cestu, je povinnen o tom informovat Oberösterreich Touristik GmbH, v opačném případě nese sám veškeré následky z toho plynoucí.

7. Pasové-, vízové-, devizové-, celní- a zdravotní předpisy
Zákazník zodpovídá sám za veškeré pasové-, vízové-, devizové-, celní- a zdravotní předpisy.

8. Doplňující podmínky. • Odchylky od Všeobecných cestovních podmínek (ARB 1992)
8.1. Doplňující podmínky OÖ Touristik GmbH platí dodatečně k již platným Všeobecným cestovním podmínkam (ARB 1992).

8.2. Vemte, prosím, na vědomí, že naše Doplňující podmínky se částečně odlišují od Všeobecných cestovních podmínek (ARB 1992) a my tyto níže tučně vyznačené ustanovení nemůžeme v uvedeném rozsahu uznat:

 

Všeobecné cestovní podmínky (ARB 1992)
    

Doplňující Podmínky OÖ Touristik GmbH

Část A, bod 2.1. Informace o pasových-, vízových-, devizových-, celních- a zdravotních předpisech:

Vychází se z předpokladu, že pro cesty do zahraničí je potřebný platný cestovní pas.

Cestovní kancelář je povinna informovat zákazníka o veškerých zahraničních předpisech týkajících se pasové a vízové politiky, případně o předpisech o vstupu do země a devizových a celních předpisech, za předpokladu, že je možné tyto informace v Rakousku získat. V ostatních případech je zákazník sám zodpovědný za dodržení veškerých předpisů. Dle možností může cestovní kancelář za poplatek vyřídit vystavení vísa.

Na přání může cestovní kancelář, dle možností, podat informace o zvláštních předpisech pro cizince, osoby nenáležející žádnému státu a také držitele dvojího státního občanství.
    

Bod 7.:

Zákazník zodpovídá sám za dodržování veškerých pasových-, vízových-, devizových-, celních- a zdravotních předpisů.

Část B, bod 7.1.: Odstoupení od smlouvy před nástupem na cestu ze strany zákazníka:

a) Odstoupení bez stornopoplatků

Nezávisle na v zákoně ukotveném  právu odstoupit od smlouvy, může zákazník, aniž by si cestovní kancelář vůči němu něco nárokovala, před nástupem pobytu odstoupit od smlouvy, a sice v následujících případech:

Když dojde k podstatné změně částí smlouvy, to se týká také ceny.

V každém případě se považuje za takovou změnu smlouvy, respektive ceny, její navýšení o více jak 10 procent.

Cestovní kancelář je povinna buď přímo nebo přes odpovědného tour operátora, zákazníka o změnách smlouvy informovat a nabídnout možnost  změněnou smlouvu akceptovat anebo od smlouvy odstoupit. Zákazník se musí neprodleně rozhodnout.

Pokud cestovní kancelář způsobila okolnosti vedoucí k odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka, je tato cestovní kancelář povinna uhradit zákazníkovi vzniklou škodu.

b)Nárok na náhradu

Na místo odstoupení od smlouvy může zákazník, pokud nevyužije možnosti uvedené v odst. a), v případě stornování ze strany cestovní kanceláře bez zavinění zákazníkem, využít i jiných služeb cestovní kanceláře, za předpokladu, že tato je schopna jiné služby zorganizovat.

Zákazník má také možnost volby a nárok na náhradu škody v případě nesplnění smluvních podmínek, pokud nenastane situace bodu 7.2..


c) Odstoupení se stornopoplatkem

Výše stornopoplatku se vyjádří procentuálně v poměru k ceně cesty a jeho výše se odvíjí od momentu oznámení o odstoupení od smlouvy a druhu cesty. Jako cena cesty se považuje celková částka k úhradě smluvená na základě dohodnutých služeb.

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech, které nespadají pod znění písmene a).

Dle druhu cesty existují následující stornopoplatky:

       1. Speciální lety (charter), skupinové paušální cesty v linkové dopravě, vícedenní autobusové cesty:

od 30. dnů před cestou…………10%

od 29. do 20. dne před cestou…..25%

od 19. do 10. dne před cestou…..50%

od 9. do 4. dne před cestou……...65%

od 3. (72 hodin) před cestou…...85%

z celkové ceny.


       2. Individuální paušální cesty v linkové dopravě, cesty pořádané drážní společností, vyjma zvláštních vlaků:

Do 30. dnů před cestou…………10%

od 29. do 20. dne před cestou…..15%

od 19. do 10. dne před cestou…..20%

od 9. do 4. dne před cestou……..30%

od 3. (72 hodin) před cestou…….45%

z celkové ceny.


V případě hotelových pobytů, apartmánů, lodních cest, jednodenních autobusových jízd, zvláštních vlakových spojů a linkových leteckých cest za speciální tarify platí zvláštní Podmínky. Tyto jsou uvedeny v detailním programu.

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Při odstoupení od smlouvy je nutné dbát následujících bodů:

Zákazník (zadavatel) může kdykoliv sdělit cestovní kanceláři, u které rezervoval cestu, že odstupuje od smlouvy. Při stornování se doporučuje toto sdělit cestovní kanceláři písemně v podobě doporučeného dopisu nebo osobně a současně v psané formě.

d) No-show

Situace No-show nastává tehdy, když zákazník nenastoupí pobyt nebo cestu, ať už z důvodu nedostatku vůle odcestovat, nedbalosti anebo jiné nejasné příčiny. Z tohoto jasně vyplývá, že pokud zákazník nechce nebo nemůže nastoupit na cestu, budou mu účtovány stornopoplatky, dle druhu cesty písmeno c) 1. (zvláštní lety atd.) 85%, u písmene c) 2. ( individuální paušální cesty v linkové dopravě atd. ) 45% ceny cesty.

V případě nepřiměřenosti výše uvedených vět může soud v jednotlivých případech tuto zmírnit.
    

Bod 3.1.:

Zákazník může kdykoliv před nástupem na cestu od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení, nebo nenastoupení cesty (No show) jsme oprávněni naúčtovat následující stornopoplatky (procentuální vyjádření vztažené na celkovou cenu cesty):

             oo 28. dne před cestou: 20%

             od 27. do 14. dne před cestou: 30%

             od 13. do 8. dne před cestou: 50%

             od 7. do 1. dne před cestou: 70%

            v den nástupu cesty a No show: 90%.

 

 

Část B, bod 5.2. Náhrada škody

Dojde-li k porušení povinností ze strany tour operátora nebo jeho asistentů, je tour operátor povinnen nahradit zákazníkovi vzniklou škodu.

Tour operátor ručí také  za škody vzniklé jeho  zaměstnanci, pokud nemůže prokázat hrubé porušení kázně ze strany zaměstnance.

Při úmyslu či hrubém porušení kázně nenese tour operátor odpovědnost za předměty, které se obvykle neberou s sebou na cestu, vyjma případů, kdy je vědomě vzal do úschovy.

Z tohoto důvodu, se zákazníkovi doporučuje nebrat s sebou cenné předměty. Pokud je nezbytné vzít tyto předměty s sebou na cestu, pak je nutné je správně uskladnit.
    

Bod 5.2.:

Za veškeré škody – vyjma újmy na zdraví -  ručíme jako tour operátor  jen v tom případě, že jsme my nebo osoba za kterou zodpovídáme, tyto škody nedbalým chováním způsobili.

Bod 5.4.:

Za ztrátu či vzniklé škody na vašem zavazadle ( na osobu jeden kus do 20kg) ručíme jen v případě, že jsme tuto škodu zapříčinili a že jsme byli neprodleně písemně vyrozuměni, maximálně však do výše € 500,00 za zavazdlo/osobu. .

Doporučujeme uzavřít Cestovní pojištění zavazadel.

 

Uznáváme Ustanovení Všeobecných cestovních podmínek (ARB 1992), která nejsou ve výše uvedeném přehledu výslovně uvedena.


9. Zabezpečení peněz zákazníka a zajištění ceny za cestu

Touroperátor OÖ Touristik GmbH, Freistädter Str. 119, 4041 Linz je zanešen pod číslem 1998/0129 v Seznamu pořadatelů Spolkového ministerstva pro hospodářství, rodinu a mládež. Zabezpečení peněz zákazníka je ukotveno v Nařízení o zabezpečení cestovních kanceláří (RSV) v StF BGBI. II 316/99, včetně novel z 2001, 2003 a 2006, dle EU-směrnice 90/314/EHS. Dle Nařízení o zabezpečení cestovních kanceláří (RSV) jsou peníze zákazníka pořadatele OÖ Touristik GmbH pojištěny za předpokladu, že: Zaplacení zálohy se uskuteční nejdříve jedenáct měsícu před plánovaným ukončením cesty a obnáší maximálně 10% ceny. Uhrazení zbylé části ceny následuje nejdříve dva týdny před započetím cesty – výměnou za vystavení cestovních podkladů účastníku cesty. Platby nad limit nebo předčasně uhrazené částky nelze vymáhat a nejsou pojištěny. Pro případ platební neschopnosti OÖ Touristik GmbH jsou provedené platby ve výše uvedeném rámci, které nebyly poskytnuty a nutné výdaje na cestu zpět, pojištěny bankovní garancí u Garantu Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG, Raiffeisenplatz 1a, 4020 Linz, ve výši € 445.020,23 (garance z 14.03.2001). Nahlášení veškerých nároků je nutné uplatnit nejpozdějí do 8 týdnů od okamžiku vzniku platební neschopnosti, a sice u Europäische Reiseversicherungs AG, Kratochwjlestraße 4, A-1220 Wien, tel.: +43/1/317 25 00 73930, fax: +43/1/319 9367, E- Mail: info@europaeische.at, www.europaeische.at, hotline 24 hodin denně: +43/1/5044400.